Tin tức liên quan ...

Kế toán
Hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền...
Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? SGKT xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá...(những sai sót ảnh hưởng đến số tiền) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể như sau:

I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: 
Cách xử lý: 
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới.

II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng thì:
Cách xử lý:
- Gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế.

III) Nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:
 
1. Trường hợp chưa kê khai:
Cách xử lý:
Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).
Bước 2: Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3: Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)
 
Hướng dẫn kê khai thuế:
- Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai hóa đơn cũ)
 
2. Trường hợp đã kê khai thuế:
Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).
-> Cách lập biên bản điều chỉnh xem tại đây:
 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
- Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
- Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ví dụ cụ thể như sau:
 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: TU/16P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890
 Ngày..24...tháng.04...năm 2016
 
Đơn vị bán hàng: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:....                 ........Số tài khoản....... ......
Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…711A67345990
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2016 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.
 
(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)
 
Hướng dẫn kê khai thuế:

Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau:
Bên bán: Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường
Bên mua: Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường (Vì chỉ điều chỉnh tiền thuế, nên các bạn chỉ cần kê khai vào Chỉ tiêu 24, 25)
 
Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:
Bên bán: Ghi âm (-) “Chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT” tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT.
VD:     -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)
Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.
 
Sau đây xin lấy 1 ví dụ cụ thể:
 
VD: Ngày 2/9/2016  phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra bán hàng cho Công ty TNHH Nam Hải: Số 0003598, ký hiệu TU/16P, ngày 16/06/2016 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào tháng 6/2016. (Thực tế giá bán là 11.000.000/1 chiếc máy tính nhưng trên hóa đơn lại ghi 11.700.000).
 
- Cùng ngày hôm đó 2/9/2016: Hai công ty đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai đó và lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0003896, ký hiệu TU/16P. cụ thể như sau:
 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: TU/16P
                                                           Liên 1: Lưu                            Số:         0003896
 Ngày..2...tháng.9...năm 2016
 
Đơn vị bán hàng: 
Mã số thuế:
Địa chỉ: 
Điện thoại:....            ........Số tài khoản.......              .......
Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…711A67345990
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của hóa đơn số 0003598, ký hiệu TU/16P, ngày 16/06/2016 từ 11.700.000 thành 11.000.000 chiếc 1 700.000 700.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        700.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               70.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            770.000
Số tiền viết bằng chữ:. Bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng.

Hướng dẫn kê khai thuế:
- Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0003896, ký hiệu TU/16P, ngày 2/9/2016) hai bên kê khai như sau:

(Bên bán): Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT” trên PL 01-1/GTGT của tờ khai tháng 9/2016 (Tháng hiện tại): -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Công ty TNHH Nam Hải (Bên mua): Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên PL 01 -2/GTGT của tờ khai tháng 9/2016: -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục, nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT nhé cụ thể như sau:

Bên bán: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%)
Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25
- Nếu trong kỳ kê khai có nhiều hóa đơn thì các bạn trừ đi số tiền của hóa đơn điều chỉnh
(VD: Sau khi các bạn kê khai xong các hóa đơn khác thì Chỉ tiêu 32 là: 10.000.000 và Chỉ tiêu 33 là: 1.000.000. -> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 700.000 và tiền thuế là: 70.000)

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm trên hóa đơn, nhưng khi kê khai phải ghi âm.