Tin tức liên quan ...

Kế toán
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như sau:


1.Tỷ lệ các khoản trích BH cụ thể như sau:

Theo điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH:

Các khoản trích theo lương

Ðôìi võìi DN (tiình vaÌo Chi phiì) (%)

Ðôìi võìi ngýõÌi LĐ (TrýÌ vaÌo lương) (%)

Tổng Cộng

Bảo hiểm xã hội (BHXH)

18

8

26 %

Bảo hiểm y tế (BHYT)

3

1,5

4,5 %

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1

1

2 %

Tổng Cộng

22 %

10,5 %

32,5 %

Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2

 

2%

Trong đó khoản BHXH được quy định cụ thể như sau:
- Doanh nghiệp phải đóng: 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
- Người lao động phải đóng: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy:
- Tổng cộng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32,5% (BHXH, BHYT, BHTN). (Trong đó trích từ tiền lương của NLĐ là 10,5%)
- Và phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.

Chú ý: Từ ngày 01/6/2017 tỷ lệ trích các khoản theo đã thay đổi cụ thể như sau: Theo điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ quy định lại tỷ lệ đóng BHXH cụ thể như sau: Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau: a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình. - Giảm mức đóng BHXH từ 18% -> 17.5% (cụ thể: giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1% -> 0.5%) ỷệáảíươăỷệáảíươă


2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT:

- Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc laÌ tiêÌn lương thaìng ðýõòc ghi trong hõòp ðôÌng lao ðôòng vaÌ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:
- Mức tiêÌn lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mýìc tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
- Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

a. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

- Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng 2017

Vùng

3.750.000 đồng/tháng

vùng I

3.320.000 đồng/tháng

vùng II

2.900.000 đồng/tháng

vùng III

2.580.000 đồng/tháng

vùng IV


-> Người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% mức trên -> Như vậy Mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua học nghề như sau:

Vùng

Mức lương cho NLĐ đã qua học nghề

Vùng I

= 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500 đồng/tháng

Vùng II

= 3.320.000 + (3.320.000 x 7%) = 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III

= 2.900.000 + (2.900.000 x 7%) = 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV

= 2.580.000 + (2.580.000 x 7%) = 2.760.600 đồng/tháng


b. Mýìc lương cơ sõÒ năm 2017:

- Hiện tại là 1.210.000 đồng/tháng. Nhưng từ ngày 1/7/2017 là: 1.300.000 => Như vậy tối đa là: 24.200.000

(Theo Nghiò quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 cuÒa Quốc hội).


Lưu ý:
- Trường hợp: Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

- Từ 01/01/2016: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

- Những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5%.


3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

Theo điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về việc đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:

1. Đóng hằng tháng:
- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

Cụ thể: DN trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định trên, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần
- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn
- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
- Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.