Tin tức liên quan ...

Kế toán
Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT với hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán.
 Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
 Trường hợp 1 và 2:
- Nếu giá bán trên hóa đơn GTGT chiết khấu là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại thì các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.
 
Trường hợp 3:
- Trường hợp số tiền chiết khấu, giảm giá được lập riêng trên 1 hóa đơn điều chỉnh và kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm:
VD: Ngày 15/12/2016 Công ty kế toán Thiên Ưng xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm các  hóa đơn tháng 10, 11 (Do chiết khấu khấu thương mại cho Công ty Trà My): Hóa đơn số 0000098, trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000.
 

   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/14P
 Liên 1: Lưu                                Số:    0000098
Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ: 
Điện thoại:                     .Số tài khoản:
Họ tên người mua hàng: Nguyễn trà My
Tên đơn vị:  CÔNG TY TRÀ MY
Mã số thuế: 0101235638
Địa chỉ:  233 Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội
Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
1

Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG trên hóa đơn số ... ngày tháng năm ...
(Nếu nhiều hóa đơn thì các bạn viết:
Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG trên các hóa đơn kèm bảng kê số ... ngày tháng...)

Chiếc 10 1.000.000 10.000.000
   Chiết khấu thương mại 5% theo quy định tại Hợp đồng số ... ngày tháng        
           
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                        10.000.000
Thuế suất GTGT:   .10%  , Tiền thuế GTGT:                                            1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                       11.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn


Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại:
- Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại (VD: Tháng 12/2016 xuất hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn tháng 10 - 11 trong năm 2016 -> Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào tháng 12/2016)
- Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục 01 và 02 nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:

Bên bán:
- Kê khai ÂM vào các Chỉ tiêu bán ra (Chỉ tiêu 29 - 32) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh. 
- Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), các bạn sẽ kê khai ÂM:
VD: DN bạn SXKD mặt hàng chịu thuế 10%, và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 32 và Chỉ tiêu 33 như sau:
Chỉ tiêu 32 = -10.000.000
Chi tiêu 33 = -1.000.000

- Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác, các bạn sẽ phải TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.
VD: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000
- Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì Chỉ tiêu 32: 200.000.000, Chỉ tiêu 33: 20.000.000
- Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 32 và 33 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 32 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000
Chi tiêu 33 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

Bên mua:
- Kê khai âm vào Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 - 25) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh
- Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), các bạn sẽ kê khai ÂM:
VD: DN bạn SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT (Tức là đầu vào được khấu trừ), và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
Chỉ tiêu 23 = -10.000.000
Chi tiêu 24 = -1.000.000
Chi tiêu 25 = -1.000.000

- Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác, các bạn sẽ phải TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.
VD: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000
- Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 200.000.000, Chỉ tiêu 24: 20.000.000, Chỉ tiêu 25: 20.000.000
-> Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000
Chi tiêu 24 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000
Chi tiêu 25 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000