Tin tức liên quan ...

Kế toán
Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX
Bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký của người mua hay không? Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, FAX theo mẫu quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
- Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Như vậy: Khi bán hàn qua điện thoại, mạng thì không cần phải có chữ ký của người mua mà chỉ cần ghi rõ là: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng”
  
   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001
Ngày........tháng.......năm 20....
 
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:                          ...Số tài khoản:
Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn A
Tên đơn vị: Công ty TNHH TÙNG DUY
Mã số thuế: 0101563985
Địa chỉ: P205, tòa nhà A5, đường nguyễn cảnh dị, KĐT Đại Kim , Hà Nội
Hình thức thanh toán:    CK    ..Số tài khoản: 1234656789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4x5
 1  Tủ lạnh SANYO  chiếc  6.000.000  6.000.000
         
         
   Cộng tiền hàng:                                                                                      6.000.000
Thuế suất GTGT:   10 % .. , Tiền thuế GTGT:                                            600.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         6.600.000
Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Bán hàng qua điện thoại
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

Chú ý:
- Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 
   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001
Ngày........tháng.......năm 20....
 
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:                 ...Số tài khoản: 123456789
Họ tên người mua hàng: người mua không lấy hóa đơn
Tên đơn vị:  
Mã số thuế:  
Địa chỉ:
Hình thức thanh toán:    CK    ..Số tài khoản: 1234656789