Tin tức liên quan ...

Thuế TNDN
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2017 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như:
- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.
- Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.
- Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.
- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
Mới nhất năm 2015:
- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (Có hiệu lực: 06/08/2015)
I. Cách tính số thuế TNDN cho DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:
- Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

TRONG ĐÓ:
A. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - ( Thu nhập được miễn thuế  + Các khoả lỗ được kết chuyển )
 
1. Thu nhập chịu thuế:
- Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. 
Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
Thu nhập chịu thuế = ( Doanh thu - Chi phí được trừ) ) + Các khoản thu nhập khác
Trong đó:
a. Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:
- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.
- Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
b. Các khoản chi phí được trừ:
c. Các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế nhé.
 
2. Các khoản thu nhập được miễn:
3. Cách xác định các khoản lỗ:
 
B. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
- Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.
Chú ý: Từ ngày 1/1/2016 trở đi. Những DN trên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%