Tin tức liên quan ...

Kế toán
Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng
Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

Khi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ... (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.
Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy:
- Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong
- Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ .... Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.
-> Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.
(Đó là quy định tại Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 của cục thuế TP. Hồ Chí Minh)
 
Sau đây xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh những hóa đơn ghi sai mã số thuế ...
 
VD 1: Ngày 5/6/2016 Công ty xuất 1 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hải Nam, số hóa đơn: 0000506, ký hiệu: TU/12P. Hóa đơn đó công ty đã kê khai vào tháng 6/2016. Nhưng đến ngày 8/8/2016 Công ty phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai MST người mua hàng.
- Công ty viết hóa đơn điều chỉnh như sau:
 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                           Ký hiệu:TU/12P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
Ngày 8 tháng 8 năm 2016
 
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại:..                      .Số tài khoản..              
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi lại mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236365 
thành 0106236368
của hóa đơn số: 0000506, ký hiệu: TU/12P, ngày: 5/6/2016 do ghi sai.
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
Số tiền viết bằng chữ:                                                               \

Dựa vào hóa đơn điều chỉnh trên, các bạn kê khai vào kỳ hiện tại (tháng 8/2016):
- Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
- Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT
Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu (hoặc giá trị mua vào) và thuế GTGT ghi bằng (0)

Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

Ví Dụ 2: Sai số tiền bằng chữ:
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                           Ký hiệu:TU/12P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
Ngày 8 tháng 8 năm 2016
 
Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:
Địa chỉ: 
Điện thoại:..                          .Số tài khoản          
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK..........Số tài khoản: ...711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01  Điều chỉnh dòng Số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn số 0000506, ký hiệu: TU/12P, ngày: 5/6/2016  từ Năm mươi nghìn đồng 
thành Năm mươi năm lăm nghìn đồng
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
Số tiền viết bằng chữ:            Năm mươi lăm nghìn đồng.
 
Kê khai thuế: Các bạn cũng kê khai như Ví dụ 1 bên trên nhé.
Lưu ý đây là trường hợp hóa đơn viết sai MST tên hàng hóa, số lượng... đã kê khai thuế