Tin tức liên quan ...

Kế toán
Doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số mua thì số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
Doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số mua thì số tiền chiết khấu được tínhđiều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúcchương trình (kỳ) thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điềuchỉnh.

Trả lời Công ty TNHH Hưng Thạnh về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh.
 2. Căn cứ tại điểm 4, Phụ lục 01 - Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.
 3. Căn cứ tại Luật thương mại số 36/2005/QH11 quy định về khuyến mại.
 4. Căn cứ tại điều 9, Điều 15 Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có quy định về hình thức giảm giá trong hoạt động khuyến mạ
 5. Căn cứ tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC.
 6. Căn cứ khoản 5, khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn giá tính thuế GTGT.
 7. Căn cứ điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:
 • Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
 • Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
 1. Căn cứ Khoản 7, khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
 • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Hướng dẫn tại công văn 1615/TCT-CS ngày 25/04/2017 của Tổng cục Thuế.