Tin tức liên quan ...

Thuế TNDN
Được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản chi tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế
Được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản chi tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế.
Trả lời Tổ chức phi chính phủ VinaCapital Foundation về chi phí được trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện thông qua tổ chức VCF, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ tại điểm 2.24 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định khoản chi tài trợ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:
Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu dưới đây:
Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm:
Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ;
đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
Căn cứ tại Điều 2 và Điều 16 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Tổ chức phi chính phủ thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP thì khi doanh nghiệp thực tế có chi tài trợ y tế thông qua Tổ chức phi chính phủ nếu có đủ hồ sơ theo quy định nêu trên thì khoản chi tài trợ này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Hướng dẫn tại công văn 1522/TCT-CS ngày 20/04/2017 của Tổng cục Thuế.